تبلیغات


کهکشان فعال چيست؟

يک هسته کهکشاني فعال(به انگليسي: active galactic nucleus، مخفف: AGN) ناحيه‌اي متمرکز در مرکز کهکشان‌هاست که معمولاً در تمام ناحيه‌هاي طيف الکترومغناطيسي از بقيه کهکشان درخشان‌تر است. کهکشاني که داراي هسته کهکشاني فعال باشد راکهکشان فعال مي‌نامند. تصور مي‌شود علت اين پديده برافزايشسياه‌چاله کلان‌جرم مرکز کهکشان ميزبان است. هسته‌هاي کهکشاني  فعال پرنورترين اجرام در عالم هستند و بررسي آنها مي‌تواند هم به کشف اجرام دور کمک کند و هم به تصحيح يا دستيابي به مدل‌هاي کيهان‌شناختي.منبع این نوشته : منبع